ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ห้ามพลาดเด็ดขาด!!เที่ยวราคาพิเศษมีที่นั่งแน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม โทร 02-694- 0171-2 จองด่วนจำนวนจำกัด
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์: เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก ฮังการี 8 วัน 
มิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฮัลล์สตัทท์
ซาลส์บูร์ก เชสกี้ ครุมลอฟ ปราก เวียนนา 
พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์
พิเศษ!! ล่องเรือชมแม่น้าดานูบ

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)


กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ 10-17 ก.พ. 24 ก.พ.-3 มี.ค. 61 มีนาคม 1-8, 21-28 มี.ค. 31 มี.ค.-7 เม.ย. 61
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ดูไบ
 

17.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินตั๋ว

20.35 น.ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)


วันที่สอง ดูไบ มิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์ มาเรียนพลัทซ์ อัลลิอันซ์ อารีน่า
 

00.50 น.แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 03.30 น.
ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนีโดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK 53 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิคผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยังจุดหมายแรกที่เมือง โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) หมู่บ้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าของเมืองชวานเกา จากเมืองโฮเฮนชวานเกาคณะนั่งรถบัสต่อไปยังปราสาทแลนด์มาร์กของเยอรมนี ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein)สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามมากที่สุดอีกแห่งของโลก ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวทุกคนที่มามิวนิค และก็มีไม่น้อยที่ตั้งใจมามิวนิคเพื่อมาเยือนปราสาทแห่งนี้โดยเฉพาะ นอยชวานชไตน์ตั้งอยู่ในแถบเทือกเขาแอลป์ และก็ตั้งอยู่บนเชิงผาสูงกว่า 200 เมตร ที่สำคัญคือยังเป็นต้นแบบปราสาทเทพนิยายของวอลดีสนีย์ด้วย โดยความหมายของ “Neuschwanstein” แล้ว “neu” คือ “new” หมายถึง “ใหม่” “schwan” คือ “swan” หมายถึง “หงส์” ส่วน “stein” ก็คือ “stone” หมายถึง “หิน” รวมแล้วนี่คือปราสาทหงส์หลังใหม่ที่สวยงามมากจริงๆ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางไปยัง เมืองมิวนิค (Munich) เมืองเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมมาก เพราะถือเป็นศูนย์รวมความน่าสนใจ ความสวยงามของศิลปะ โบราณสถาน สถาปัต ยกรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญครบถ้วนทุกด้าน เที่ยวชมไฮไลท์เด่นของเมืองไม่ว่าจะเป็น อลิอันซ์ อารีน่า (Alilanz Arena)สนามฟุตบอลที่ได้รับฉายาว่าเป็น “เรือยาง” ด้วยรูปร่างลักษณะที่ดูจะคล้ายเรือยางจริงๆ สามารถจุผู้เข้าชมได้มากถึงประมาณ 70,000 ที่นั่ง และใช้เป็นสนามสำหรับการซ้อมและแข่งของทีมชาติเยอรมนี นอกจากจะเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกแล้วอลิอันซ์ อารีน่ายังมีสีสันจากการเปลี่ยนสีไปมาได้เพราะสร้างจากวัสดุชนิดเดียวกับที่ใช้ในการสร้างยานอวกาศขององค์การนาซ่าอีกด้วย ชม โอลิมปิกทาวเวอร์ (Olympic Tower) หอคอยสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ที่สูงถึง 291 เมตร โดดเด่นเหนือเมืองมิวนิค ด้านบนเป็นทั้งจุดชมวิวแบบ 360 องศา ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์ มาเรียนพลัสซ์ (Marienplatz)จัตุรัสกลางใจเมืองในเขตเมืองเก่าที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการทำความรู้จักกับมิวนิค ปัจจุบันที่เห็นเป็นเหมือนพื้นที่สำหรับงานพิธีต่างๆ ที่สำคัญของเมือง ที่บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซ์นี้เองที่เราจะได้เห็น ศาลาว่าการใหม่ (New Town Hall) ที่ได้ใช้ทำการแทนศาลาว่าการเก่าตั้งแต่ปี 1874 เห็นได้ง่ายด้วยหอคอยแหลมสูงและการออกแบบและตกแต่งอย่างประณีตไม่แพ้ปราสาทหรือพระราชวังเลย แล้วก็ไม่พลาดที่จะไปชม ศาลาว่าการเก่า (Old Town Hall) ที่ก็ได้ตั้งอยู่ในบริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซ์นี้เอง อาคารสีขาวสะอาดหลังนี้เป็นศาลาว่าการของเมืองมิวนิคมาตั้งแต่ปี 1310 แม้จะผ่านมากว่า 700 ปี แต่ก็ยังสวยและสง่าด้วยศิลปะสไตล์โกธิค

เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Feringapark Hotelหรือระดับเดียวกัน


วันที่สาม มิวนิค ฮัลล์สตัทท์ ซาลส์บูร์ก สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) ประเทศออสเตรีย เมืองมรดกโลกเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี และก็มีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นมากในช่วงประมาณเกือบพันปีที่ผ่านมา เมืองนี้สวยและมีเอกลักษณ์สำคัญอยู่ที่การเป็นเมืองติดทะเลสาบและรายล้อมด้วยภูเขาสูง มีความสวยงามของทัศนียภาพราวกับภาพวาดและก็เป็นที่สุดของการมีบรรยากาศที่โรแมนติก ฉายาที่บ่งบอกถึงความสวยงามลํ้าค่าของฮัลล์ชตัทท์ก็คือ “ไข่มุกแห่งออสเตรีย” และสุดท้ายก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์โดยองค์การยูเนสโก้ในปี 1997 นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมความสวยงามของเมืองฮัลล์ชตัทท์ได้ทั้งเดินเท้าชมเมือง ชมตลาด ชมโบสถ์ประจำเมือง นั่งเรือชมทะเลสาบแวะถ่ายรูปสวยๆ ที่เซ็นทรัลมาร์เก็ตสแควร์ (Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเด่นด้วยรูกปั้นโฮลี่ทรินิตี้ เป็นเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆ ด้วย ชม โบสถ์พาริช (Parish Church) โบสถ์สวยริมทะเลสาบแห่งนี้มีอายุกว่า 500 ปีแล้วแต่ก็เป็นไฮไลท์สวยๆ ของเมืองที่พลาดไม่ได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางต่อสู่ซาลส์บูร์กเมืองใหญ่อันดับ 4 ของออสเตรียที่แสนจะโรแมนติก ทั้งยังเต็มไปด้วยความสวยงามและคลาสสิก ความอลังการทางประวัติศาสตร์ทำให้ซาลซ์บูร์กได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1996 ซาลซ์บูร์กมีความสวยงามของแนว “แม่นํ้าซาลซ์แซค” (Salzach River) สีเขียวมรกตไหลผ่านซึ่งถือเป็นแม่นํ้าสายหลักของออสเตรียที่ไหลผ่านไปจนถึงเยอรมนี เที่ยวชม เข้าชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนสวยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ พระราชวังมิราเบล (Mirabell Palace) แม้จะเป็นสวนเก่าแก่ตั้งแต่ปี 1690 แต่ก็ยังคงความสวยงามและสเน่ห์ของสวยสไตล์บารอกไว้ได้ไม่คลาย แล้วก็แวะไปชม บ้านเกิดโมสาร์ทนักประพันธ์ชื่อก้องโลก บ้านหลังนี้ตั้งอยู่บน ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ (Getreidegasse) ถนนย่านการค้าสำคัญของเมืองที่เคยพลุกพล่านไปด้วยผู้คนที่ต่างก็หอบเอาสินค้าของตัวเองมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน ปัจจุบันย่านนี้ก็ยังพลุกพล่านไปด้วยผู้คนเช่นเดิม เพราะถนนเกไทรย์เดอกาสเซอเป็นถนนสายช้อปปิ้งชื่อดังที่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนยี่ห้ออะไรก็สามารถหาซื้อได้จากถนนสายนี้ เป็นอีกแหล่งข้อปปิ้งที่ขาช้อปพลาดไม่ได้

เย็น รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พักAustria Trend Hotel Salzburg Westหรือระดับเดียวกัน


วันที่สี่ ซาลส์บูร์ก เชสกี้ ครุมลอฟ ปราก
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางออกจากเมืองซาลส์บูร์ก เพื่อไปเที่ยวกันต่อที่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ที่ถูกล้อมด้วยแม่นํ้าวัลตาวาโดยมีอดีตเป็นที่ตั้งชุมชนเก่าแก่และตกทอดให้เห็นหลักฐานเป็นอาคารหลายร้อยหลังที่สร้างกันมาตั้งแต่ช่วงยุคกลางเชสกี้ ครุมลอฟ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกด้านการวางผังเมืองจากยูเนสโก้ไปเมื่อปี 1992 เข้าชม ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle)ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 13 และก็เคยเป็นสมบัติของขุนนางใน 3 ตระกูล ปัจจุบันตกเป็นสมบัติของรัฐบาลสาธารณรัฐเช็กเป็นที่เรียบร้อย ด้านบนยอดหอคอยปราสาทเป็นจุดชมวิวที่สวยมากจุดหนึ่งเลย จะได้เห็นสภาพเมืองเชสกี้ ครุมลอฟได้ชัดเจนขึ้น ทั้งแม่นํ้าวัลตาวาล้อมคดเคี้ยวเป็นรูปตัวเอส (S) ตัวเมืองมีอาคารและปราสาทปะปนสลับกันไปมา ละลานตาไปด้วยสีส้มอิฐของหลังคาทั่วเมืองนั้นงดงามอย่างที่สุด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แล้วก็ได้เวลาที่หลายๆ คนรอคอย อิสระช้อปปิ้ง ที่สามารถเดินช้อปปิ้งได้อย่างจุใจไปกับร้านค้ามากมายตามซอกซอยมากมายตามเมืองก่อนจะได้เวลาเดินทางไปยังจุดหมายถัดไปที่เมือง ปราก (Prague)

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel International Pragueหรือระดับเดียวกัน


วันที่ห้า ปราก ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารเซนต์จอร์จ เวียนนา
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พร้อมเที่ยวชมเมือง ปราก(Prague) เมืองแสนโรแมนติกท่ามกลางหมู่ปราสาทเก่าอายุเกินพันปีซึ่งโดดเด่นด้วยศิลปะโกธิกและมีอยู่เยอะมากจนทำให้ปรากได้ฉายาว่าเป็น “เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด” ได้ชมร่องรอยของอารยธรรมในยุคที่อาณาจักรโบฮีเมียและอาณาจักรโมราเวียยังเรืองรอง เที่ยวปรากต้องชม ปราสาทปราก (Prague Castle)เพื่อเป็นการทักทายสิ่งก่อสร้างที่เป็นหน้าเป็นตาของเมือง ปราสาทหลังนี้สร้างตั้งแต่ปี 885 ใหญ่และอลังการมาก ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กและเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ภายในปราสาทปรากยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารเซนต์ไวตัส (St. Vitus Cathedral)มหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของประเทศ จุดเด่นคือหอคอยหลักที่สูงถึง 96.5 เมตร และหอคอยคู่ที่ด้านหน้าก็สูงถึง 82 เมตร ส่วน สะพานชาร์ลส์(Charles Bridge)อีกหนึ่งจุดหมายของเรานั้นโดดเด่นเห็นชัดว่ามีรูปปั้นนักบุญเรียงตลอดความยาวของสะพาน และเป็นสิ่งก่อสร้างชิ้นสำคัญที่ชี้ให้คนยุคปัจจุบันเห็นได้ถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของจักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 4 และที่ใจกลางเมืองปรากเราจะได้เห็น หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Town Hall Clock)ซึ่งคอยทำหน้าที่บอกเวลาให้กับชาวเมืองทุกวี่วัน หอนาฬิกาดาราศาสตร์ถูกสร้างขึ้นในปี 1410นอกจากเข็มนาฬิกาที่คอยบอกเวลาแล้วตัวเรือนสีฟ้ายังมีรูปปั้นนักบุญ ตัวเรือนนาฬิกาแสดง การโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แสดงเดือนปัจจุบัน เมื่อเวลาเดินมาครบชั่วโมงจะมี เสียงระฆังดังกังวานและรูปปั้น 12 สาวกของพระเยซูคริสต์ที่พากันเดินขบวนกันอยู่หลังช่องหน้าปัด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางต่อไปยัง เวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย เมืองที่ทั้งน่าอยู่และน่าเที่ยวด้วยการเป็นดินแดนที่มากด้วยคุณภาพของสภาพบ้านเมืองและคุณภาพชีวิตประชากรในเมืองหลวงของประเทศ และสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเราเวียนนาเลอค่าเสมือนราชินีแห่งยุโรปอย่างที่ใครๆ ว่ากันไว้จริงๆ สวยทุกมุมมอง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Kavalier หรือระดับเดียวกัน


วันที่หก เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ปาร์นดอฟเอ้าเล็ต บูดาเปสต์
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เที่ยวชมเมืองเวียนนา ไม่พลาดไฮไลท์เด่นของเมือง เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก พระราชวังสไตล์บาโรคแห่งนี้้มีจำนวนห้องมากถึง 1,441 ห้อง ใหญ่โต สง่างามและอลังการด้วยศิลปะสไตล์บารอก นอกจากตัวพระราชวังที่สวยงามมากแล้ว สวนขนาดใหญ่ก็น่าเดินเที่ยวไม่แพ้กันเลย ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก ออกเดินทางต่อไปยังปาร์นดอฟ(Parndof)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **อิสระช้อปปิ้งแบบเต็มที่ ณเอาท์เลทแมคอาเธอร์ เกลนปาร์นดอฟ (McArthur Glen OutletParndof) เอาท์เลทที่เน้นแบรนด์เนมในราคาสุดพิเศษ และก็มีแบรนด์เนมมากมายให้ช้อปกันทั้งวัน เช่น Gucci Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess, Lacoste, Diesel และอีกมากมาย ออกเดินทางสู่เมือง บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยรถโค้ช

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณPark Inn by Radisson Budapestหรือระดับเดียวกัน


วันที่เจ็ด บูดาเปสต์ สะพานเชน สะพานอลิซาเบธ ปราสาทบูดา ล่องเรือแม่น้าดานูบ
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เที่ยวชม บูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮังการีและเมืองชื่อดังอีกแห่งของยุโรป ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการเมืองของประเทศที่มีอายุมากว่าร้อยปีแล้ว แวะชมและถ่ายรูปกับหนึ่งในสะพานที่สวยงามของเมืองบูดาเปสต์ สะพานเชน (Chain Bridge)สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างขึ้นเหนือแม่นํ้าดานูบ และก็เป็นสะพานที่สวยงามน่าชมน่ามองไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน มีความยาวถึง 375 เมตร มีรูปสลักสิงโตแทนการเฝ้าอารักขาสะพานไว้ทั้งสองฝั่งของสะพาน จากสะพานที่เก่าที่สุดเราข้ามไปชมสะพานที่ใหม่ที่สุดของเมืองบูดาเปสต์กันที่ สะพานอลิซาเบธ (Elisabeth Bridge) เป็นสะพานแขวนขนาด 6 เลนมีความยาว 290 เมตร จุดเด่นคือที่ปลายสะพานด้านบูดาจะมีรูปปั้นบรอนซ์ของราชินีอลิซาเบธแห่งบาวาเรียตั้งอยู่ พิเศษ ล่องเรือชมแม่น้าดานูบแบบส่วนตัว โดยจะล่องไปตามแม่นํ้าสายใหญ่ ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมริมสองฝั่งแม่นํ้า เราจะได้เห็นทั้งวิวสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรัฐสภาแห่งฮังการี (Hungary Parliament)ที่ได้ชื่อว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ทันทีที่เห็นบอกได้เลยว่านี่คืออาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดเท่าที่เคยสัมผัสมา รูปแบบนั้นโดดเด่นเพราะออกแบบสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิก และมีจำนวนห้องมากถึง 700 ห้องเลยทีเดียว ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเดินทางกลับประเทศไทย

14.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 112 แวะเปลี่ยนเครื่อง(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
23.05น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง


ราคาทัวร์รวม
       
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น
ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
ค่านํ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์
ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นตํ่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
หมายเหตุ
       
1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการให้บริการ
       
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด กุมภาพันธ์ 6-12, 7-13 , 8-14 , 9-15 ก.พ. 61
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุอื่นๆ
       
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
Tag : ทัวร์เยอรมัน
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!